KARTA DOBREGO SMAKU - korzystaj z Restauracji bez płacenia!

ODKRYJ SMAK LIPCOWEGO OGRODU!

KARTA DOBREGO SMAKU

Zrób prezent swoim gościom - obdaruj ich upominkiem lub bonem na nasze usługi.

 

Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy Ci ekskluzywną kartę typu Pre Paid,

dzięki której na nowo odkryjesz przyjemność sprawiania prezentów.

 

To proste: uzupełniasz konto na konkretną kwotę i natychmiast zyskujesz kartę,

którą możesz podarować bliskiej Ci osobie sprawiając Jej wyjątkową niespodziankę. 

Karta Dobrego Smaku pozwoli obdarowanym osobom odkryć prawdziwy smak Podlasia i

korzystać ze wszystkich usług Restauracji Lipcowy Ogród. Ten prosty sposób bezgotówkowej płatności

to doskonały pomysł na prezent z okazji urodzin, świąt, jubileuszu oraz innych wyjątkowych okazji.

 

Kartą można płacić za usługi gastronomiczna i cateringowe, a po wyczerpaniu stanu konta można doładować je ponownie.

 

Szczegóły:

restauracja@lipcowyogrod.pl

tel. 85 67 56 611/612/615

 

Karta Dobrego Smaku 

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH  - KART DOBREGO SMAKU

Regulamin określa zasady korzystania z bonów podarunkowych  w Restauracji Lipcowy Ogród w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty nr 6.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.„Bonie podarunkowym” - oznacza to nośnik umożliwiający Klientowi wykorzystanie środków dostępnych na koncie na dokonanie zakupów artykułów konsumpcyjnych w Restauracji Lipcowy Ogród.

 1. „Wydawcy” - oznacza to HASS WASILUK spółka jawna z siedzibą w Białymstoku ul. Boczna 1,15-181 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073750, NIP: 9661360131, REGON 050812615,
 2. „Miejscu świadczenia usługi”– oznacza to Restaurację Lipcowy Ogród mieszcząca się w HOTELU PODLASIE w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty nr 6.
 3. „Kliencie - oznacza to osobę fizyczna, osobę prawną, jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w miejscu świadczenia usługi otrzymuje od Wydawcy bon podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych lub każdorazowego posiadacza bonu podarunkowego.
 4. „Usługach” – oznacza to usługi oferowane do sprzedaży w Restauracji Lipcowy Ogród.
 • 1

1/Wydawca przekazuje klientowi bon podarunkowy do realizacji w Restauracji Lipcowy Ogród.

2/ Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy zadeklarowanych środków pieniężnych  z zastrzeżeniem, iż  środki te przechodzą w całości na własność Wydawcy, w momencie wydania bonu towarowego lub jego doładowania o kolejne środki pieniężne.

3/ Bon podarunkowy może być użyty wyłącznie w miejscu świadczenia usługi.

4/ Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

 • 2

1/Bony podarunkowe są nośnikami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2/ Aktywacja bonu podarunkowego następuje tylko  bezpośrednio po wydaniu klientowi tego bonu.

3/ Bon podarunkowy nie aktywowany lub z przekroczonym terminem ważności jest nieważny.

4/ Potwierdzeniem dokonania aktywacji bonu podarunkowego jest paragon niefiskalny.

 • 3

1/ Klient przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, zniszczone po ich przekazaniu klientowi.

2/ Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub uszkodzenia, zniszczenia bonu podarunkowego

3/ Bon podarunkowy jest ważny i aktywny przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji (wydania), o czym klient będzie poinformowany w momencie jego nabycia.

 • 4

1/Wydawca przyjmuje do realizacji w miejscu świadczenia usługi wyłącznie bon podarunkowy Wydawcy, który jest nieuszkodzony, niezniszczony oraz który posiada wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jego podrobieniem.

2/ Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość zakupu usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna bonu podarunkowego.

3/Klient może posługiwać się bonem podarunkowym wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do tego bonu podarunkowego.

 • 5

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji bonu podarunkowego w następujących przypadkach i zdarzeniach:

1/ braku technicznej możliwości realizacji bonu podarunkowego z przyczyn niezależnych od Wydawcy,

2/ upływu terminu ważności bonu podarunkowego,

3/ w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę,

4/ gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż klient posługuje się bonem podarunkowym który jest podrobiony lub w każdy inny sposób przerobiony.

 • 6

1/ Klient w chwili wydania bonu podarunkowego otrzymuje od Wydawcy paragon fiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną tego bonu.

2/ Po realizacji bonu podarunkowego, klient otrzymuje paragon niefiskalny, potwierdzający aktualną wartość tego bonu.

3/ Sprawdzenie aktualnej wartości bonu podarunkowego może być dokonane bezpośrednio w Restauracji Lipcowy Ogród.

4/Zakupione artykuły spożywcze nie podlegają zwrotowi, chyba że nie nadają się do spożycia.

5/ Wszelkie reklamacje związane z zakupami przy użyciu bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez klienta.

6/ Reklamacje mogą być składane bezpośrednio   w miejscu świadczenia usługi, w godzinach pracy biura marketingu,  drogą elektroniczną na adres marketing@hotelpodlasie.pl, lub listownie na adres miejsca świadczenia usługi.

7/ Podstawą uznania zwrotu artykułu spożywczego jest przedstawienie przez klienta paragonu fiskalnego, potwierdzenia otrzymania artykułu lub też zgłoszenie nieprzydatności do spożycia kelnerowi.

 • 7

1/ Wraz z otrzymaniem bonu podarunkowego klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2/ Poprzez użycie bonu podarunkowego klient potwierdza zlecenie w takim zakresie, w jakim użycie tego bonu będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

3/ Bon podarunkowy w rozumieniu obowiązującego prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Jest elektroniczną formą bonu towarowego.

4/ Wydanie bonu podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

5/ Regulamin jest udostępniony na :

a/ stronie internetowej www.lipcowyogrod.pl Wydawcy,

b/ w miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy biura marketingu

6/Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z tym że zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w miejscu świadczenia usługi Wydawcy oraz na stronie internetowej www.lipocowyogrod.pl

Białystok 01.03.2016 r.